Voorwaarden huren vakantiewoning Casa Lavanda

Goede afspraken maken goede vrienden en zorgen ervoor dat Casa Lavanda een aangename plek blijft voor iedereen. Indien u bij ons boekt verklaart u zich automatisch akkoord met onze huisregels.

 • Casa Lavanda is rookvrij (roken kan op het overdekt terras).
 • Dranken en voeding zijn verboden in de natte zones, dit omwille van de zeer strenge hygiënische Vlarem II normen waar wij ons strikt aan houden.
 • Het labo komt vrij onverwachts waterstalen nemen (bellen meestal maar de avond vooraf), indien mogelijk vragen wij hen toegang te verschaffen om de stalen te nemen, dit neemt maar 5 min in beslag.
 • De honesty bar op de relaxvloer boven werkt op basis van vertrouwen, u neemt iets en laat gepast geld achter, we vertrouwen op de eerlijkheid van onze klanten.
 • Het is niet toegelaten om andere bezoekers toegang te verschaffen tot het complex zonder dit eerst te overleggen met de eigenaar.
 • De vakantiewoning is geschikt voor 12 personen (+ max 2 kinderen kleiner dan 3 jaar die passen in een babybed), dit aantal kan in geen geval overschreden worden, indien u dit toch doet hebben wij het recht u onmiddellijke toegang tot ons complex te ontzeggen.
 • Eindschoonmaak is inbegrepen in de prijs maar de woning moet bezemschoon achtergelaten worden, afval moet gesorteerd zijn en glas dient meegenomen te worden door de huurder. Indien de woning erg vervuild is zal er een extra kost van 200 € betaald dienen te worden. We vragen om onze woning met respect te behandelen.
 • De wellnesszone dient tijdens de huurperiode onderhouden te worden, we vragen enkel om eens te dweilen (duurt max 10 minuten indien dit bijgehouden wordt) zodat er geen watervlekken in de vloer trekken en het niet te glad wordt, het is vanzelfsprekend dat een wellnesszone kraaktnet hoort te zijn.
 • Drinkpartijen, vrijgezellenfeesten en dergelijke zijn verboden.
 • De minimum leeftijd is 18 jaar, er moet steeds een meerderjarige aanwezig zijn in het complex.
 • Kinderen mogen nooit zonder toezicht gelaten worden en vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouders of een voogd.
 • Het gebruik van badslippers is verplicht in het hele complex.
 • Badkleding in niet verplicht maar we vragen wel de integriteit van onze buren te respecteren bij een bezoek aan de tuin.
 • We vragen de rust van de buren niet te verstoren en de stilte in de tuin en op de parking te respecteren, zeker na 22 uur.
 • Bij nachtelijk lawaai zal na een eerste verwittiging de politie verwittigd worden.
 • Het is strikt verboden om producten toe te voegen aan de spa of het zwembad.
 • Alle ballen dienen bij vertrek terug in het ballenbad te liggen.
 • Bij schade aan de faciliteiten, het meubilair en/of het complex worden alle kosten van de herstelling, reiniging en/of vervanging doorgerekend aan de klant. Wanneer het complex gesloten moet worden om deze reden innen wij een schadevergoeding van 600 € per dag om ons loonverlies te compenseren.
 • Bij diefstal schakelen wij altijd de politie in.
 • Het complex dient op tijd verlaten te worden volgens de geboekte uren zodat de volgende klanten het complex tijdig en perfect gereinigd kunnen betreden.
 • De eigenaars hebben dagelijks het recht om de zwembadinstallatie, de waterwaarden te komen controleren en indien nodig de waterstofzuiger even in het zwembad te plaatsen, dit altijd na telefonisch overleg met de huurder.
 • Bij vermoeden van inbreuken tegen het contract en de regels heeft de eigenaar het recht deze te laten constateren en de huurder de toegang te ontzeggen zonder terugbetaling van de huur. Als huurder verklaart u zich immers akkoord met alle regels die vooraf goed gecommuniceerd worden.
 • De klant verklaart zich akkoord dat hij zelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van onze faciliteiten. Als gevolg is hij zelf verantwoordelijk voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade in ons complex.
 • Bij het boeken van de vakantiewoning dienen de huisregels en een contract te ondertekend worden. Een lijst van de aanwezige personen met naam en geboortedatum zijn verplicht.

Annulatievoorwaarden

In geval van annulering door de huurder is deze laatste tot 8 weken voor aankomstdatum 70 % van de totale verhuurprijs verschuldigd.
Vanaf 6 weken voor aankomstdatum is de huurder de totale huurprijs verschuldigd.
Bij vroegtijdig vertrek of niet in gebruik nemen van de woning heeft u geen enkel recht op terugbetaling.
Wij raden onze klanten aan bij boeking een annuleringsverzekering af te sluiten.

Voor verdere informatie omtrent onze algemene voorwaarden klik hier.


Conditions rent holiday home Casa Lavanda

Good arrangements make good friends and make sure that Casa Lavanda remains pleasant for all. By booking Casa Lavanda you automatically agree to abide by our house rules.

 • Casa Lavanda is a non-smoking property (smoking is allowed on the patio).
 • All food and beverages are not allowed in the wet zones, due to very strict Vlarem II regulations which we implement strictly.
 • For regulation purposes the water is tested regularly and on short notice (we are usually only notified the day before). If possible, we grant them access to take the samples, which only takes about 5 minutes.
 • The honesty bar in the relax area upstairs is based solely on trust: you replace what you take out with the appropriate amount of money. We put trust in our clients.
 • It is forbidden to grant access to visitors who are not mentioned on the rental agreement without asking permission of the property owner.
 • This holiday home is suited for 12 people (+ maximum 2 kids younger than 3 years who fit in a baby cot). That number cannot be exceeded in any case. Should that be the case, we have the right to immediately deny you access to our property.
 • In-dept cleaning is included in the rental price. However the property needs to be left broom clean, rubbish needs to be sorted out and glass needs to be taken away by the tenant(s). If the property is extremely dirty, an extra fee of 200 Euros will need to be paid. We kindly ask you to treat our home with respect.
 • The wellness area needs to be maintained after every usage. We therefore kindly ask you to mop the floor regularly, so the water puddles don’t have the time to damage the floor and it doesn’t get slippery. Naturally, a wellness area needs to be spic-and-span.
 • Binging, bachelor parties and such are not allowed.
 • The minimum age is 18, so there must be an adult present at all times on the property.
 • Children may never be left unattended and are the responsibility of its parents or guardian.
 • Bath slippers are mandatory in the whole building.
 • Swimwear is not mandatory, but we would like you to respect the integrity of our neighbours when using the garden.
 • Kindly respect our neighbours’ peace and quiet as well as the peace and quiet in the garden and in the parking area, especially after 10 pm.
 • In case of late night noise, after a first warning the police will be alerted.
 • It is strictly forbidden to add any products into the spa or swimming pool.
 • Please place all the balls back into the bath of balls at the end of your stay.
 • In case of damages to the facilities, the furniture and/or the compound all costs for repair, cleaning and/or any replacements will be charged to the client. When the compound needs to be closed due to the previously mentioned damages and/or necessary replacements, we will charge an indemnity of 600 Euros per day that we are closed to compensate our loss of income.
 • In case of theft we will always contact the police.
 • Kindly vacate the property at the agreed time, as per the rental agreement, so that future guests can go inside on time and in perfectly clean and tidy conditions.
 • The owner has the right to check the swimming pool installation and the pool water quality on a daily basis and as well, if necessary, to let the water vacuum cleaner into the swimming pool. However only after consulting first with the tenant.
 • When the owner suspects the rental agreement is not being respected, he has the right to have any violations determined and to deny access to the tenant without refunding the rental price. As a tenant you have agreed to abide by the house rules, which are clearly communicated in advance.
 • The client agrees that he is responsible for the correct usage of the property’s facilities. As a result thereof he himself is responsible for any accidents, physical or material damage in and on the compound.
 • When booking this property, a rental agreement and list with the house rules needs to be signed. A list of all the guests’ names and date of birth are mandatory. Signature tenant

Cancellation conditions

In case of cancellation by the tenant, he/she will owe 70% of the total rental price up to 8 weeks before the arrival date.
From 6 weeks before arrival date the tenant owes the total rent.
In case of early departure or not taking the home into use, you have no right to a refund.
We advise our customers to take out cancellation insurance when booking.

For all our conditions click here.